The Band


L to R Tatsuro (Dr.), Ei (Gt. & Vo.), Natsuki (Ba.)